Pelet

 • Prodaja peleta i prevoz do kupca!

  Informacije na   035 88 56 910, 88 56 911

  2199 Bioenergy_point_Ancona_e_provincia


  Šta je pelet?

  Pelet je visokokalorično biogorivo proizvedeno presovanjem strugotine i piljevina uz pomoć specijalizovanih presa.

  Bukov pelet se dobija tehnološkim procesima mlevenja, sušenja i presovanja drveta. Kao sirovina za proizvodnju peleta koristi se drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina dobijena preradom drveta. Sagorevanjem peleta, ostaje od 0,5 do 1% pepela, kao nus proizvod. Za proizvodnju peleta najbolji su ostaci bukovog drveta.

  Prednosti grejanja na pelet

  Pelet je vrlo komforan eneregent koji ima brojne prednosti:

  – Ekonomski isplativo gorivo
  – Iskorišćenost do 98%
  – Odustvo štetnih gasova pri sagorevanju,
  – Energetska vrednost peleta je oko 18 000 MJ/t
  – Visoka energetska vrednost peleta je I proizvod male vlažnosti od 6% do 8%
  – Zato pelet ima sve veću upotrebu u domaćinstvima.

  Pelet u procesu sagorevanja proizvodi mali procenat štetnih gasova koji izazivaju efekat sataklene bašte, kao što su ugljen-dikosid, sumpor, živa i dr. Analizama je utvrđeno da prilikom izgaranja peleta stvara se ista količina ugljen-dioksida koja je potrebna za rast drveta. Ako svedemo to na praktični nivo 2 kg drvenog peleta jednak je energetskom ekvivalentu od 1 l lož ulja, pri čemu 1 kg peleta daje 5 kilovat sati (kWh) toplotne enrgije.

  Ekonomska prednost bukovog peleta, je u tome što ga možete koristiti kao tečno gorivo, odnosno iz spremnika izlazi određena količina peleta, te nije potrebno konstantno loženje, kao što je to slučaj sa ugljem i drvima, gde se loženje vrši na svakih par sati.

  Ako bi upoređivali vrste goriva jedna tona bukovog peleta ekvivalentna je sa 500 litara lož ulja, 450 kilograma propan-butana, 600 m kubnih prirodnog gasa, 5 000 kWh električne enrgije.

  Energetska vrednost peleta je velika, oko 18 000 MJ/t, dok je iskorišćenost energije oko 98%, a kod uglja i drveta iskorišćenost energije se kreće do 75%.

  Za grejanje bukovim peletom nije neophodno imati klasičan odžak, jer nije potreban “cug”, dim može da idadje kroz običnu cev.

  np_06